Leveransvillkor

Köpvillkor - Laddare.se

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Klejm AB (Laddare.se).

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Klejm AB (Laddare.se) lider ekonomisk skada, polisanmäls. Säljföretaget friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Klejm AB (Laddare.se)sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Leverans och avbeställning

Beställningar mottagna före kl. 12.00 på måndag till torsdag kommer att behandlas samma dag eller dagen efter.
I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Klejm AB (Laddare.se) köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Säljföretaget antigen per e-post eller fax.

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir Klejm ABs (Laddare.se) egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel

Klejm AB (Laddare.se) ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor Klejm AB (Laddare.se) bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation/ångerärende skall kunden kontakta returavdelningen via e-post med ordernummer, anledning till reklamationen, samt bifoga bankuppgifter för återbetalning.

Vid samtliga fall då en vara returneras till Klejm AB (Laddare.se) skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till Klejm AB (Laddare.se) bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos Klejm AB (Laddare.se) har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Klejm AB (Laddare.se) förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Ångerrätt

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Säljföretaget för erhållande av ett RN. Returfrakten bekostas av konsumenten.

Som kund har du rätt efter köp att reklamera enligt ovan upp till 3 år, efter 6 månader har dock kunden bevisbördan.

Vid produkter som är specialtillverkade eller specialbeställda för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.

Återbetalning av ordersumma

Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara ska Laddare.se återbetala ordersumman eller makulera fakturan inom 14 dagar från det datum som den returnerade varan mottagits.

Garanti

Alla garantier på produkter lämnas av våra leverantörer och tillverkare. Självklart följer vi konsumentköplagen och reklamationer inom 6 månader från inköpsdatum behandlas enligt denna.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Klejm AB (Laddare.se), debiteras den totala kostnaden för frakt tur och retur samt en avgift om 250:- + moms för att täcka Klejm AB (Laddare.se) kostnader för transport och administration.
Fakturan har 10 dagar betalningsvillkor, obetalda fakturor överlämnas till inkasso och indrivning vilket för beställaren kan medföra ytterligare kostnader. Beställningar gjorda under annans namn polisanmäls som urkundsförfalskning.

Transportskadat gods

Om en vara från Klejm AB (Laddare.se) skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta behandlas som en sedvanlig reklamation. Se rubriken "Reklamationsvillkor och ångerrätt".

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Klejm AB (Laddare.se) kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Klejm AB (Laddare.se) befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Tvist

Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Hantering av personuppgifter

Laddare.se sprider aldrig dina personuppgifter till tredje part, men kan använda dem för att skicka reklam angående vår egen butik eller någon av de butiker som ingår i vårt företag. Du som kund har dock alltid rätt att avböja dig sådana utskick och borttagning ur vår databas om du så önskar.

Kortbetalning - Betalsystem och hantering av kortuppgifter

Betalning sker enkelt och säkert med Payson. Med Payson kan du använda både betalkort och Internetbank eller tidigare innestående medel. Även om du inte har ett Paysonkonto sedan tidigare kan du på bara några sekunder göra transaktionen via Payson. Payson håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar. Alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik. Payson startade 2003 som ett helt nytt fenomen i Sverige och har med tiden blivit synonymt med säkra nätbetalningar. Payson samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea. Över en halv miljon svenskar använder idag Payson som har blivit en välkänd betallösning på Internet. Läs mer om Payson här: www.payson.se

Faktura

Din order kommer manuellt kontrolleras och sedvanlig kreditkontroll görs mot ditt personnummer. Om dina uppgifter stämmer och du beviljas kredit kommer vi skicka ett e-post med bifogad faktura. Villkoren för fakturan är:

Betalningsvillkor 10 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med [det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 50 kr] samt dröjsmålsränta med 8 % + referensräntan. Genom att beställa mot faktura godkänner du dessa villkor.

Övrigt

Klejm AB (Laddare.se) förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Klejm AB (Laddare.se) rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Klejm AB (Laddare.se) skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt